Explorer 1

15 až 17 mesiacov
Mama je môj vzor.

Exploreri 1 po absolvovaní semestra nemajú problém s prácou v skupine, s lektorom, s ukončením a striedaním činností, vrátením pomôcok, či dodržiavaním jednoduchých pravidiel. Reagujú na výzvy a užívajú si živú atmosféru skupiny svojich rovesníkov a láskyplných rodičov.

Pod vedením odborne vyškoleného lektora Baby Balance získate nielen veľa inšpirácie na aktívne strávený čas s dieťaťom, ale aj pohľad na celistvý rozvoj dieťaťa. Venovať sa budeme aj komunikačným stratégiám, či podpore dieťaťa k samostatnosti.

 

Periodicita a trvanie: týždenne/ 50 min.

Počet detí v skupine: 10

 

Deti musia mať k dátumu začatia kurzu vek min. 15 mesiacov.

Na našich hodinách sa zameriavame aj na:

  • Psychomotorický vývin pre dané vekové obdobie, nielen s dôrazom na stránku hrubej motoriky, ale aj psychických funkcií,
  • Pohľad na dieťa v celistvosti,
  • Upevňovanie správnych pohybových vzorcov, ktoré majú vplyv na fyzickú a psychickú pripravenosť spojenú v budúcnosti s učením, sústredením, či písaním,
  • Zameriame sa na posilnenie posturálneho svalstva, rozvíjanie obratnosti, koordinácie, rovnováhy, stability a orientácii v priestore,
  • Budeme veľa spievať, cvičiť, tancovať a pracovať s pomôckami,
  • Rozvíjanie senzomotorického myslenia prostredníctvom rôznych hier,
  • Posilnenie vzťahových väzieb pri pozitívnom prežívaní spoločných aktivít,
  • Učíme deti mať zdravý pohľad na seba a rešpektovať ostatných.