Explorer 2

18 až 25 mesiacov
Veľa už toho zvládnem aj sám.

Aktivity a hry zamerané na rozvoj hrubej motoriky, komunikácie, jemnej motoriky, kognitívnych procesov, socializácie, emocionálnych vzťahov.

Deti si zamilujú malé choreografie, gymnasticko- atletické rozcvičky.

Podporujeme budovanie vzťahov rodič-dieťa a inšpiráciu pre rodičov na aktivity doma.

 

Periodicita a trvanie: týždenne/ 50 min.

Počet detí v skupine: 10

 

Deti musia mať k dátumu začatia kurzu vek min. 18 mesiacov.

Na našich hodinách sa zameriavame aj na:

  • Psychomotorický vývin pre dané vekové obdobie, nielen s dôrazom na stránku hrubej motoriky, ale aj psychických funkcií,
  • Pohľad na dieťa v celistvosti,
  • Upevňovanie správnych pohybových vzorcov, ktoré majú vplyv na fyzickú a psychickú pripravenosť spojenú v budúcnosti s učením, sústredením, či písaním,
  • Zameriame sa na posilnenie posturálneho svalstva, rozvíjanie obratnosti, koordinácie, rovnováhy, stability a orientácii v priestore,
  • Budeme veľa spievať, cvičiť, tancovať a pracovať s pomôckami,
  • Rozvíjanie senzomotorického myslenia prostredníctvom rôznych hier,
  • Posilnenie vzťahových väzieb pri pozitívnom prežívaní spoločných aktivít,
  • Rodič je dôležitý partner dieťaťa pri práci v organizovanej skupine – pomáha mu vyrovnať sa so vzniknutými sociálnymi situáciami, ktoré raz bude dieťa zvládať samé, prirodzená radosť z úspechu, podpora do ďalšieho snaženia,
  • Učíme deti mať zdravý pohľad na seba a rešpektovať ostatných.